2015-02-05

Legyetek készen


Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15.

Miért engedi meg Isten az ember életében (főleg a keresztény ember életében a rosszat), sokan felteszik hangosan, de inkább magukban ezt a kérdést.
      Egyre nehezebb a megélhetés,
      Egyre több az éhező,
      Egyre több a céltalan ember.
      És a boldogtalan ember.

Hogy miért történik ez meg? 
Jézus a Gecsemáné kertben így imádkozott az Atyához.  

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János 17:15.


Ahogy, bejött a világba a bűn, bejött vele a romlás is, ez miatt is van nagy szegénység, éhezés, nélkülözés.
Azért mert keresztény vagyok, még nem vagyok különb ember, mint a hitetlen, én is gyarló ember vagyok, mint bárki más.
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.
Lukács 12:48.


Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,

hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Máté 5:44-45.

Kedves barátom ettől csak rosszabb lesz a helyzet, nagyobb nyomorúság jön a földre, még nagyobb éhezés, a jelek kezdenek arra utalni, készülődőben van az Újvilágrend, ami az Anti Krisztus „Bölcsője” lesz, és nem utolsó sorban egyre több a keresztényüldözés. Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté 24:44

2015-02-03

Isten akaratának cselekvése

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Máté 7:21
Egy százados szolgája, akit ura nagyon megbecsült, beteg volt, és már haldoklott.
Az pedig, amikor hallott Jézus felől, elküldte hozzá a zsidók vénéit, és arra kérte, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját.
Azok Jézushoz mentek, és ilyen szavakkal kérlelték őt: Méltó, hogy megtedd neki,
mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.
Jézus azért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
Sőt magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám.

Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom: „Menj el!”, elmegy, vagy a másiknak: „Gyere ide!”, idejön; és ha szólok a szolgámnak: „Tedd meg ezt!”, megteszi.
Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva azt mondta az őt követő sokaságnak: Mondom nektek, ekkora hitet még Izráelben sem találtam!                                                Lukács 7:2-9

Mekkora hite volt a századosnak, nem kellett ott lennie, amikor egy szolgája, végre hajtotta a parancsát, hit benne, hogy megteszi.
Tőlünk is ezt várja el Isten, Nem elég tudni az írásokat, hanem hinni is kell benne. (Mert a hit cselekedetek nélkül halott.)
Mindent Isten dicsőségére kell tennünk, még egy pohár vizet is úgy ihatsz, hogy a Teremtő Jóságát felismered.  Szeretni kell minden embert, még az ellenségedet is, ahogy egy testvér mondta, feldobod a labdát vagy nem? Bizonyságot teszünk e Jézusról, megvalljuk őt mindenki előtt, hogy ő is megvalljon minket az Atya Isten előtt.

Hogy ne ezt mondja ama napon: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Máté 7:23
2015-02-02

Hol a te kincsed?


Tekintsetek az égi madarakra: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk?

Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal?

És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Máté 6:26-29


Salamon király, a királyok között a legbölcsebb ember volt, miért? Mert jól kért! Nem gazdagságot, nem hosszú életet. Hanem Istentől való bölcsességet kért, amiben a Seregek Ura kedvét lelte. És a bónusz az, hogy a leggazdagabb király volt a földön. De mégis a virágok gazdagabbak Salamonnál?
Igen! Miért?
Mert teljesen az Istenre támaszkodnak, nem aggódnak semmi felöl, mert tudják, hogy Isten gondot visel róluk.
Ha mi is ennyire az Úrra tudjuk, bízni a dolgainkat, akkor megtaláljuk az igazi kincset, ami sokkal több Salamon király minden gazdagságánál. (Pedig nagyon gazdag volt.)

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják,
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Máté 6:19-21Kérjünk mi is olyan bölcsességet Az úrtól, hogy tudjuk cselekedni az Ő akaratát. És kincsünk lesz a mennyben.

Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR! Ézs 55:8

Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja. Jakab 1:5.


2015-01-31

Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között; 2 Kor 2:15.


Mindannyian voltunk már, úgy, hogy egy elég húzós napunk volt, rohangáltunk ide-oda, vagy valami izzasztó melót végeztünk, és arra lettünk figyelmesek, hogy nincs valami kellemes „Illatunk”. Aztán, ahogy ezt észleltük, siettünk haza gyorsan „megtisztulni”.
Ugyan ez van a keresztény életben, sokszor én is elkövettem azt a hibát, hogy úgy mond, nem jó „illattal” (tele zajjal, problémákkal, ima elhanyagolással, saját erőből) próbáltam szolgálni az Úrnak, aztán azon kaptam magam, hogy nincs áldás a szolgálatomban. Mert nem az Úrra koncentráltam, hanem minden más „hiábavalóság” töltötte be a szívem.
Szellemi értelemben nem lehet valami Jó illatom.

Tudni illik az, ha valakinek jó illata van, azt észreveszi a másik ember is. Általában még jó reklámnak is számít ez a parfümök világában, de visszatérve, amikor Isten áldását adja valamilyen szolgálatunkra, akkor Krisztus Jó illata vagyunk.

Nem feltétlen az evangelizálás vagy prédikálás, vagy éhezőkön való segítés lehet csak Isten felé szolgálás. A munkánkkal is lehet szolgálni Istent.
Legyünk mi is Krisztus Jó illata, hogy mások is használják ezt a „Parfümöt”
2015-02-01

Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Fil : 4:6.
Ne aggódjunk?!

Jézus azt mondta. : Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal? Máté 6:27. 

És Milyen igaz.
Sokszor azt tapasztaltam, amikor elkezdek aggodalmaskodni valami probléma miatt, nem jutok előre. Csak leragadok, és pánikszerűen elkezdetek türelmetlen lenni. Hiába kérem, imában Istent, nem tudok tovább lépni. Jakab levelében találjuk meg a választ.

Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, és nem nyeritek el, harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Jakab 4:2.

Kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, csak azért, hogy élvezeteitekre fordítsátok. Jakab 4:3.

Igen, itt van a gond. sokszor csak a magunk malmára akarjuk Isten akaratát fordítani.
Amikor imádkozunk, annak az imának egyeznie kell Isten akaratával.

Te hogyan sáfárkodsz az Istentől kapott ajándékokkal?

Sokszor azért nem válaszol egyből Isten az imáinkra, mert próbára tesz minket, meddig küzdesz. Mennyi „kérelmet” indítottál már el a trón előtt, de vajon végig küzdöttet e?

Máté evangéliumában ez áll:
„ Az Erőszakosoké a mennyek országa”
Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt. Máté 11:12.

Istennél imában úgy tudunk eredményt elérni, ha arra a hatalmas szívére hatunk. Úgy, mint, amikor egy kis gyermek valamit kér az apjától, átöleli apja lábát és mosolyog. De hogyan kéri az a kisgyerek? Nem kételkedik szívében, tudja, hogy megkapja, amit kér az apjától.


Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
Felhozza igazságodat, mint a világosságot, és jogodat, miként a delet. Zsoltárok 37: 4-7.